Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Definície

Administrátor osobných údajov ("Administrátor") znamená fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán, jednotku alebo iný subjekt, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účel a spôsob spracovania osobných údajov

**Spracuvávajúci Osobné údaje ("Procesor") je subjekt, ktorý spracováva údaje Zákazníka na žiadosť Administrátora. Pravidlá pre spracovanie sú uvedené v Zmluve o Spracovanie Osobných Údajov uzatvorenej medzi Procesorom a Administrátorom,

Internetový servis je softvér vytvorený spoločnosťou Restaumatic Sp. z o.o. ktorá funguje pod značkami Skubacz.pl a Restaumatic.com a je využívané Partnerskou Reštauráciou, prostredníctvom ktorej si Zákazník môže objednať v Partnerskej Reštaurácii výrobky a služby ňou ponúkané.

Mobilná aplikácia: mobilná aplikácia dostupná pre mobilné telefóny a mobilné zariadenia je ďalšou formou internetového systému používaného na objednanie tovaru a služieb v partnerskej reštaurácii.

Osobné údaje: všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby prostredníctvom jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu jednotlivca, vrátane IP čísla prístroja, údajov o polohe , identifikátor internetu a informácie získané prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.

Odoberateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, jednotka alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje odhaľujú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Verejné orgány, ktoré môžu dostať osobné údaje v rámci osobitného konania podľa práva Únie alebo podľa právnych predpisov členského štátu, sa však nepovažujú za odoberateľov; spracovanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s pravidlami na ochranu údajov platnými pre účely spracovania;

Pravidlá: Tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatického spracovania osobných údajov, ktoré zahŕňa použitie osobných údajov na posúdenie niektorých osobných faktorov osobnej osoby, najmä na analýzu alebo prognózu aspektov týkajúcich sa účinkov práce tohto jednotlivca, jeho ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmy, dôveryhodnosť, správanie, umiestnenie alebo pohyb;

Spracovanie predstavuje operáciu alebo súbor operácií vykonávaných na osobných údajoch alebo dátových údajov automatickým alebo neautomatickým spôsobom, ako je zhromažďovanie, konsolidácia, organizácie, uchovávanie, úprava alebo modifikácie, sťahovanie, prehliadanie, využívanie, sprístupňovanie odoslanie, distribúcia alebo iný typ zdieľania, zosúladenia alebo spájania, obmedzovania, odstraňovania alebo ničenia;

RODO: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 7. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES.

Partnerská Reštaurácia: je Lomky, s. r. o, Plavnica 2, 065 45 Bardejov, SK, DIČ: SK2023790406

Príkaz v zmysle tohto dokumentu je právny úkon vykonaný prostredníctvom webovej stránky, počas ktorého zákazník vyjadruje vôľu kúpiť objednané produkty a služby v súlade s ich popisom a cenou.

Súhlas osoby, ktorej sa údaje týkajú, znamená dobrovoľné, špecifické, vedomé a jednoznačné prejavenie vôle, ktoré dotknutá osoba vo forme vyhlásenia alebo jasného potvrdzujúceho konania umožňuje spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

2. Účely, na ktoré sa osobné údaje spracovávajú v súvislosti s používaním webových stránok a mobilnej aplikácie.

 1. Prevádzkovanie účtov zákazníkov a partnerských reštaurácií na webových stránkach za účelom nákupu tovaru a služieb.

 2. Na účely spracovania on-line platieb za objednané produkty prostredníctvom webovej stránky a mobilnej aplikácie.

 3. Na účely marketingu produktov a služieb partnerských reštaurácií.

 4. Sociálne siete

 5. Súbory cookies

 6. Na účely marketingu internetovej stránky.

Ad. 1. Vytváranie a vedenie účtov zákazníkov a Partnerských Reštaurácií v Inernetovom Servise za účelom nákupu tovaru a služieb.

Administrátorom údajov spracovaných na tento účel je Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, e-mail: privacy@restaumatic.com

Administrátol vymenoval Inšpektora pre ochranu osobných údajov, ktorý môže byť kontaktovaný v záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov privacy@restaumatic.com.

Odoberatelia údajov sú m.in :. Partnerské Reštaurácie (v rozsahu potrebnom na vykonanie objednaného tovaru a služby) a poskytovateľov služieb, ako je napríklad správca informačných a komunikačných technológií :. E-mail, web hosting, atď.

Používanie webových stránok (vrátane zadávania objednávok, predloženie ponuky) si vyžaduje vytvorenie používateľského účtu (zákazník, partnerská reštaurácia, tzv. Užívatelia). Zákazník môže tiež použiť možnosť umiestnenia objednávky bez toho, aby predtým vytvoril účet na webových stránkach. V oboch vyššie uvedených prípadoch Administrátor zhromažďuje údaje používateľov v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb ponúkaných prostredníctvom webovej stránky a mobilnej aplikácie, ako aj informácie o ich činnosti na webových stránkach.

Administrátor spracováva osobné údaje všetkých osôb, ktoré využívajú webové stránky (vrátane vašej IP adresy alebo iných identifikátorov a informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies a ďalších podobných technológií), rovnako zaznamenáva aktivitu zákazníkov na webových stránkach v systémových logov (špeciálny počítačový program slúži na ukladanie chronologické záznam obsahujúci informácie o udalostiach a aktivitách týkajúcich sa IT systému používaného na poskytovanie služieb správcom). Informácie zhromaždené v protokoloch sa spracúvajú predovšetkým na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Administrátor tieto údaje spracováva aj na technické, administratívne účely na účely zabezpečenia bezpečnosti a riadenia IT systému, ako aj na analytické a štatistické účely.

Osoby, ktoré sa zaregistrujú na webových stránkach, sú žiadané, aby poskytli údaje potrebné na vytvorenie a obsluhu účtu. Takéto údaje je možné kedykoľvek vymazať. Poskytovanie údajov označených ako povinné je potrebné na nastavenie a obsluhu účtu a ak tak neurobíte, výsledkom je neschopnosť nastaviť účet.

Účet v informačnom systéme môže byť nastavený alebo prihlásený do už vytvoreného účtu prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Zákazník je povinný používať informačný systém výhradne z vlastných osobných údajov a pod hrozbou porušenia platných zákonov v tejto oblasti a osobných práv tretích strán.

Poskytovanie osobných údajov pri vytváraní účtu používateľského účtu a následné používanie webových stránok vyžaduje zadanie osobných údajov. Neposkytnutie takýchto údajov zabraňuje používaniu webových stránok.

Ich spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej je Zákazník alebo Partnerská reštaurácia zmluvnou stranou, alebo na žiadosť týchto osôb konať pred uzavretím zmluvy. (Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

Ad. 2. Na účely spracovania on-line platieb za objednané produkty prostredníctvom webovej stránky a mobilnej aplikácie.

Administrátorom údajov spracúvaných na účely on-line platieb je Partnerská Reštaurácia.

Osobné údaje zákazníkov využívajúcich platby cez internet sa prenášajú na špecializované spoločnosti, ktoré sa zaoberajú prevádzkou on-line platieb, ako napríklad Dotpay.pl Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Krakow, tel: +48 12 688-26-00, webové stránky: (. Http://www.dotpay.pl) [www.dotpay.pl], rovnako ako pre spoločnosť Restaumatic Sp. z o.o. Pri zadávaní objednávky prostredníctvom online platieb sú zákazníci vždy informovaní o tom, ktorý subjekt účtovala platbu.

Internetová stránka poskytuje klientom platobnú službu prostredníctvom internetovej siete pre objednaný tovar a služby v partnerských reštauráciách.

Použitie možnosti platby prostredníctvom internetu je dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov potrebných na uskutočnenie platby prostredníctvom internetu bude mať za následok neschopnosť vykonať takúto transakciu. Ich spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorý je zmluvnou stranou, alebo zákazníka, aby prijali opatrenia na žiadosť zákazníka pred uzavretím zmluvy. (Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR).

Zákazník môže tiež použiť iné spôsoby platby za objednané tovary a služby vrátane s platbou v hotovosti av závislosti od ponuky partnerskej reštaurácie aj prostredníctvom platobného terminálu partnerskej reštaurácie.

Osobné údaje spracované na účely spracovania on-line platieb môžu byť ďalej spracovávané na iné právoplatne oprávnené účely správcu (článok 6 ods. Písm. F). Tieto právne oprávnené ciele sú:

 1. vykonávanie analýz činnosti zákazníkov a preferencií s cieľom zlepšiť poskytované funkcie a služby.

 2. možné určenie, vyšetrovanie alebo obrana proti nárokom.

Ad. 3. Na účely marketingu produktov a služieb partnerských reštaurácií.

Administrátorom je partnerská reštaurácia Lomky, s. r. o, Plavnica 2, 065 45 Bardejov, SK, DIČ: SK2023790406

Osobné údaje sa prenesú na nasledujúcich príjemcov: Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71 (v rámci poverenej marketingovej kampane), prevádzkovatelia mobilnej telefónie, poskytovatelia elektronickej pošty, online reklamné agentúry atď.

Zákazník musí poskytnúť samostatný výslovný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na marketingové účely. Jeho súhlas je dobrovoľný a neovplyvňuje vykonávanie pokynu alebo používania IT systému.

Administrátor spracováva osobné údaje zákazníkov systému IT na vykonávanie marketingových aktivít, ktoré môžu zahŕňať:

 1. zobrazovanie marketingového obsahu zákazníkovi, ktorý nie je prispôsobený jeho preferenciám (kontextová reklama), a to aj vo forme webových bannerov, reklamných textov alebo funkcií "push";

 2. zobrazovanie marketingového obsahu zákazníka, ktorý je prispôsobený jeho preferenciám (behaviorálna reklama), a to aj vo forme webových bannerov, reklamných textov alebo funkcií "push";

 3. smerovanie e-mailových upozornení na zaujímavé ponuky alebo obsah, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú obchodné informácie (newsletter service).

 4. zasielanie SMS upozornení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú obchodné informácie (newsletter servis).

Na realizáciu marketingových aktivít používa správca profilovanie v niektorých prípadoch. To znamená, že vďaka automatickému spracovaniu údajov správca hodnotí vybrané faktory, ktoré sa týkajú jednotlivcov, s cieľom analyzovať ich správanie, vytvoriť predpoveď pre budúcnosť alebo pozvánky na opätovné použitie produktov a služieb.

Ad. a) Kontextová reklama

Administrátor spracováva osobné údaje zákazníkov na marketingové účely v súvislosti s cielením kontextovej reklamy na klientov (tj inzercia, ktorá nie je prispôsobená preferenciám klienta). Spracovanie osobných údajov na tento účel prebieha v súvislosti s výkonom legitímneho záujmu správcu (článok 6 ods. 1 písm. F) RODO, ktorý spočíva v propagácii vlastnej značky.

Ad. b) Behaviorálna reklama

Správca alebo procesory (subjekty z marketingového) spracúva osobné údaje zákazníkov, vrátane osobných údajov zhromaždených prostredníctvom cookies a iných podobných technológií na marketingové účely, v súvislosti s prevádzkou na zákazníka behaviorálne cielenej reklamy (tj. Reklame, ktorá je prispôsobená zákazníckych preferencií ). Spracovanie osobných údajov na tento účel zahŕňa aj profilovanie zákazníkov.

Ad. c) Informačný bulletin

Pre tých, ktorí dali na tento účel svoju e-mailovú adresu, administrátor poskytuje službu bulletinu. Poskytovanie údajov je nevyhnutné na poskytovanie služby bulletinu a ak tak neurobíte, výsledkom je neschopnosť odoslať ju.

Osobné údaje sú spracované:

 • s cieľom poskytnúť službu zasielania newsletteru - právnym základom pre spracovanie je potreba spracovania na vykonanie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) ROD0);

 • V prípade priameho obsahu marketingu k zákazníkovi ako súčasť bulletine - právny základ pre spracovanie, vrátane profilovanie je oprávnený záujem správcu (článok 6, odsek 1 písmeno f.). RODO), v súvislosti s výslovným súhlasom dostávať newsletter; oprávneným záujmom správcu je propagovať svoju vlastnú značku;

 • Tieto štatistické a analytické účely - právny základ spracovania je oprávnený záujem správcu (článok 6, odsek 1 písmeno f.). RODO), vykonávať analýzy aktivitu zákazníkov do informačného systému za účelom zlepšenia funkčnosti použitie;

 • Za účelom zistenia možného, ​​vyšetrovanie alebo brániť proti právnym nárokom - právny základ spracovania je oprávnený záujem správcu (článok 6, odsek 1 písmeno f.). RODO) chrániť svoje práva.

Ad. d) Priamy marketing

Osobné údaje zákazníka môžu používať aj administrátori na priamy marketingový obsah prostredníctvom rôznych kanálov, tj prostredníctvom e-mailu, cez MMS / SMS. Takéto kroky podniká správca len vtedy, ak zákazník v tomto ohľade vyjadril svoj súhlas. Súhlas môže zákazník kedykoľvek odobrať, čo neovplyvní zákonnosť spracovania, ktorú administrátor urobil pred jeho odobratím.

Ad. 4. Sociálne siete

Administrátorom údajov spracovaných na tento účel je Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, e-mail: privacy@restaumatic.com

Administrátor vymenoval Inšpektora pre ochranu osobných údajov, ktorý môže byť kontaktovaný v záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov privacy@restaumatic.com.

Príjemcami údajov sú okrem iného: subjekty poskytujúce teleinformačné služby správcovi, napríklad: elektronická pošta, hosťovanie, správcovia sociálnych sietí atď.

Administrátor spracováva osobné údaje klientov, ktorí navštevujú profily administrátora vykonávané v sociálnych médiách (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Tieto údaje sa spracúvajú len v súvislosti s prevádzkou profilu, vrátane informovania klientov o činnosti správcu a propagácie rôznych typov udalostí, služieb a produktov. Právnym základom na spracovanie osobných údajov správcom na tento účel je jeho legitímny záujem (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR), ktorý spočíva v propagácii jeho vlastnej značky.

Ad. 5. Cookies a podobné technológie

Administrátorom údajov spracovaných na tento účel je Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, e-mail: privacy@restaumatic.com

Administrátor vymenoval Inšpektora pre ochranu osobných údajov, ktorý môže byť kontaktovaný v záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov privacy@restaumatic.com.

Príjemcami údajov sú okrem iného: subjekty poskytujúce teleinformačné služby administrátorovi, napr .: e-mail, hosting, atď.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú nainštalované v zariadení zákazníka, ktoré prechádza informačný systém. Súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie webových stránok - napríklad zapamätaním návštev zákazníka do IT systému a činností, ktoré vykonal.

Správca informuje, že cookies sú neškodné pre počítač alebo iné zariadenie zákazníka a jeho dáta. Správca tiež informuje, že je možné nakonfigurovať prehliadač alebo mobilnú aplikáciu, ktorá neumožňuje ukladanie súborov cookie do počítača alebo iného zariadenia zákazníka.

Predtým, než sa zákazník rozhodne zmeniť predvolené nastavenia prehliadača, mal by si pamätať, že mnoho cookies zvyšuje pohodlie pri používaní webovej stránky. Zakázanie súborov cookie môže mať vplyv na vzhľad a fungovanie webovej stránky.

Administrátor informuje, že aj po ukončení danej relácie počas používania webových stránok je možné odstrániť súbory cookiesprzysługują.

Informácie, ktoré sú obsiahnuté v systémových denníkoch v súvislosti so všeobecnými zásadami telefonovania na internete, využíva hostiteľská spoločnosť, ktorá slúži informačnému systému len na technické a štatistické účely.

 1. Cookies "služby" a podobné technológie

Administrátor používa tzv servisné cookies a podobné technológie (lokálne úložisko), predovšetkým poskytovať zákazníkovi služby poskytované elektronicky a zlepšovať kvalitu týchto služieb. Administrátor a iné subjekty, ktoré poskytujú analytické a štatistické služby, preto používajú súbory cookie tým, že ukladajú informácie alebo pristupujú k informáciám už uloženým v koncových telekomunikačných zariadeniach zákazníka (počítač, telefón, tablet atď.).

Cookies používané na tento účel zahŕňajú:

 • súbory cookie s údajmi zadanými klientom (ID relácie) počas trvania relácie (vstupné súbory cookie);

 • autentifikačné súbory cookie používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu počas trvania relácie (autentifikačné súbory cookie);

 • súbory cookie používané na zaistenie bezpečnosti, napríklad používané na zistenie bezpečnosti používateľov (súbory cookie);

 • session cookie multimediálnych prehrávačov (napr. cookie flash player) po dobu trvania relácie (cookies v relácii multimediálnych prehrávačov);

 • trvalé súbory cookie, ktoré sa používajú na prispôsobenie rozhrania klienta počas trvania relácie alebo o niečo dlhšie (súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania),

 • súbory cookie, ktoré sa používajú na sledovanie návštevnosti na webových stránkach, t. j. dátových analýz.

 1. Marketingové cookies

Procesory (subjekty z marketingového priemyslu) tiež používajú cookies na marketingové účely, a to aj vo vzťahu k behaviorálnej reklame adresovanej klientom.

 1. Technológia Push

Administrátor používa tzv Technológia Push, ktorá umožňuje odosielať upozornenia klientovi vrátane v súvislosti s inzerciou zákazníkovi. Administrátor na tento účel ukladá informácie alebo pristupuje k informáciám, ktoré sú už uložené v telekomunikačných koncových zariadeniach zákazníka (počítač, telefón, tablet atď.).

Ad. 6. Na účely marketingu internetovej stránky.

Administrátorom údajov spracovaných na tento účel je Restaumatic Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, e-mail: privacy@restaumatic.com

Administrátol určil inšpektora ochrany osobných údajov, s ktorým môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracovania osobných údajov: privacy@restaumatic.com.

Medzi príjemcov údajov patria: subjekty poskytujúce teleinformačné služby správcovi, napr .: e-mail, hosting, operátori mobilnej telefónie atď.

Marketingové aktivity sa realizujú na propagáciu webových stránok správcom. Použité marketingové aktivity sú identické s tými, ktoré sú popísané v bode "Ad". 3. S cieľom partnerstva marketingové produkty a služby vrátenia "_ ** dy, a keď sa správca požadoval a dostal samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov svojich zákazníkov aj na účely predaja svojich výrobkov a služieb, najmä na webových stránkach.

3. Obdobie spracovania osobných údajov

Doba spracovania údajov Administrátorom závisí od typu poskytovanej služby a od účelu spracovania. Je pravidlom, že dáta sú spracovávané v čase, keď službu alebo plniť objednávky, až do odvolania súhlasu alebo oznámenia o efektívne opozície v súvislosti so spracovaním údajov v prípadoch, keď je právny základ pre spracovanie dát je oprávnený záujem správcu.

Doba spracovania dát môže byť predĺžená, či je potrebný pre spracovanie zaviesť vyšetrovanie alebo brániť proti možným nárokom, a po uplynutí tejto doby, iba v prípade, a do tej miery, že budú vyžaduje zákon. Po uplynutí doby spracovania sú údaje nezvratne odstránené alebo anonymizované.

4. Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

Dotknuté osoby majú tieto práva:

1. Právo na informácie o spracovaní osobných údajov - na základe osoby podávajúcej žiadosť správcu odovzdá informáciu o spracovaní údajov, medzi ktoré patria najmä ciele a právny základ spracovania, rozsah dostupných údajov so subjektmi, ktoré sú popísané a plánované dátum vymazania údajov;

 1. právo získať kópiu údajov - na tomto základe administrátor poskytne kópiu spracovaných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá podala žiadosť;

 2. právo na opravu - správca je povinný odstrániť akékoľvek nezrovnalosti alebo chyby spracovávaných osobných údajov a doplniť ich, ak sú neúplné;

 3. právo na vymazanie údajov - na základe toho môžete požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracovanie už nie je potrebné na vykonanie žiadneho z účelov, na ktoré boli zhromaždené;

 4. právo obmedziť spracovanie - v prípade takejto žiadosti správca prestane vykonávať operácie na dátach - s výnimkou operácií, na ktoré má daná osoba súhlasili subjektu údajov - a ich skladovanie v súlade s uznávanými zásadami zadržania alebo kým dôvody na obmedzenie spracovania údajov zaniknú (napr. bude vydané rozhodnutie orgánu dohľadu umožňujúce ďalšie spracovanie údajov);

6. Právo na prenos dát - na tomto základe - do tej miery, že sú údaje spracovávané v súvislosti s dohodou alebo výslovného súhlasu - Správca sa zdá údajov poskytnutých osobou, na ktorú sa vzťahujú, vo formáte, ktorý im umožňuje čítať výpočtovej. Tieto údaje je možné požiadať aj inému subjektu - za predpokladu, že v tejto súvislosti existujú technické možnosti zo strany správcu, ako aj iného subjektu;

 1. právo na námietku proti spracovaniu údajov na marketingové účely - subjekt údajov môže kedykoľvek objektu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, a to bez nutnosti odôvodnenia takejto námietky;

 2. právo na námietku proti spracovaniu ďalších dát -. Subjekt údajov môže kedykoľvek objektu so spracovaním osobných údajov, ktorý je založený na oprávneného záujmu správcu (napríklad pre štatistické a analytické účely alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou majetku); námietka v tejto súvislosti by mala obsahovať odôvodnenie;

 3. právo svoj súhlas odvolať - ak sú informácie spracovávané na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo odstúpiť kedykoľvek, ale to nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonané pred odvolania súhlasu.

 4. právo na reklamáciu - ak je presvedčený, že spracovanie osobných údajov porušuje príslušné ustanovenia o ochrane osobných údajov, môže subjekt údajov podať sťažnosť k predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

5. Nahlásenie žiadostí týkajúcich sa uplatňovania práv

Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb môže byť predložená v akejkoľvek forme príslušnému správcovi údajov kvôli účelu spracovania. Budú zohľadnené. V prípade, že správca údajov je Restaumatic Sp. z o.o., zašlite žiadosti na túto adresu: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345, NIP: 648-276-55-71, email: privacy@restaumatic.com

Na účely, v ktorých je správca údajov Partnerská reštaurácia - pošlite žiadosť na adresu: Lomky, s. r. o Plavnica 2, 065 45 Bardejov, SK daňové identifikačné číslo: SK2023790406

Ak Administrátor nie je schopný identifikovať osobu, ktorá podáva žiadosť na základe predloženej žiadosti, požiada žiadateľa o dodatočné informácie.

Žiadosť môže byť podaná osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca.

Odpoveď na oznámenie by sa mala poskytnúť do jedného mesiaca od jej doručenia. Ak je potrebné túto lehotu predĺžiť najviac o dva mesiace, administrátor informuje žiadateľa o dôvodoch omeškania.

Odpoveď sa poskytuje prostredníctvom tradičnej pošty, pokiaľ žiadosť nebola podaná prostredníctvom e-mailu alebo bola požadovaná odpoveď v elektronickej podobe. Ak o to subjekt údajov požiada, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že totožnosť dotknutej osoby sa potvrdí inými prostriedkami.

6. Prenos údajov mimo európskeho hospodárskeho priestoru

Úroveň ochrany osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa líši od úrovne poskytovanej európskym právom. Správca preto prenáša osobné údaje mimo EHP len vtedy, keď je to potrebné, s primeranou úrovňou ochrany, najmä prostredníctvom:

 • spolupráca so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;

 • použitie štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;

 • uplatňovanie záväzných firemných pravidiel schválených príslušným orgánom dohľadu;

 • v prípade prenosu údajov do USA - spolupráca so subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na programe Ochrana súkromia (* štít ochrany osobných údajov), schválený Európskou komisiou.

Administrátor vždy informuje o zámere prenosu osobných údajov mimo EHP v štádiu zberu.

7. Bezpečnosť osobných údajov

Administrátor priebežne vykonáva analýzu rizík, aby zabezpečil, že osobné údaje budú spracovávané bezpečným spôsobom, a predovšetkým zabezpečí, aby k údajom mali prístup len oprávnené osoby a len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný z dôvodu ich úloh. , Správca zabezpečuje, aby všetky operácie s osobnými údajmi boli zaznamenávané a vykonávané iba autorizovanými zamestnancami a spolupracovníkmi.

Administrátor vykoná všetky potrebné kroky, aby jeho subdodávatelia a ostatné spolupracujúce subjekty zaručili, že sa na žiadosť správcu budú uplatňovať príslušné bezpečnostné opatrenia.

8. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Pravidlá sa priebežne overujú a v prípade potreby sa aktualizujú. Aktuálna verzia tejto politiky bola prijatá a je platná od 25. mája 2018.